Mesafeli Sat Szlemesi

MADDE 1 - TARAFLAR


SATICI
Ticari nvan :
Adresi :
Telefon :
E-mail :
ALICI
Ad – soyad :
Adresi :
Telefon :
E-mail :

MADDE 2-SZLEMENN KONUSU ve KAPSAMI

bu Mesafeli Sat Szlemesi (“Szleme”) Tketicinin Korunmas Hakknda Kanun ve Mesafeli Szlemelere Dair Ynetmelik’e uygun olarak dzenlenmitir. bu Szleme’nin taraflar ibu Szleme tahtnda Tketicinin Korunmas Hakknda Kanun ve Mesafeli Szlemelere Dair Ynetmelik’ten kaynaklanan ykmllk ve sorumluluklarn bildiklerini ve anladklarn kabul ve beyan ederler. bu szlemenin konusu, Alc'nn, Dou Planet Elektronik Ticaret ve Biliim Hizmetleri A. (“Dou Planet”)’ye ait www.n11.com veya sunulan hizmete bal diler alan adlar zerinden (“Websitesi”), Satcya ait rnlerin satn alnmasna ynelik elektronik olarak sipari verdii, szlemede belirtilen niteliklere sahip mal/hizmetin sat ve teslimi ile ilgili olarak Tketicinin Korunmas Hakkndaki Kanun ve Mesafeli Szlemelere Dair Ynetmelik hkmleri gereince taraflarn hak ve ykmllklerinin saptanmas oluturur.

bu szlemenin akdedilmesi taraflarn ayr ayr Dou Planet ile akdetmi olduklar websitesi yelik szlemelerinin hkmlerinin ifasn engellemeyecek olup taraflar ibu Szleme konusu rn satnda Dou Planet’in herhangi bir ekilde taraf olmadn ve Szleme kapsamnda taraflarn ykmllklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk ve taahhd bulunmadn kabul ve beyan ederler.

MADDE 3 – SZLEME KONUSU MALIN TEMEL NTELKLER VE BEDEL

rn/rnlerin cinsi ve tr, miktar, marka/modeli, rengi ve vergiler dahil sat bedeli ve teslimat bilgileri aadaki gibidir:

deme ekli ve Plan: evirimii sanal POS uygulamas zerinden ..........Bankas kredi kart ile .... ay .... (yazyla ..............................................) TL aylk deme / pein ........... TL deme

Alnan Vade Fark: .......

Vade Fark hesabnda kullanlan faiz oran: % ...

Siparii takip eden 3 i gn iinde sevkiyatlara balanacaktr. Sevkiyat, (7) i gn iinde tamamlanacaktr.


Teslimat Adresi:
Teslim Edilecek Kiiler:
1.
2.
Fatura Adresi:

MADDE 4 - MALIN TESLM VE TESLM EKL

Szleme Alc tarafndan onaylanmakla yrrle girmi olup, Alc’nn Satc’dan satn alm olduu Mal/Hizmet’in Alc’ya teslim edilmesiyle ifa edilmi olur. Mal/hizmet, Alc'nn sipari formunda ve ibu szlemede belirtmi olduu adreste bulunan kii/kiilere teslim edilecektir.

MADDE 5 - TESLMAT MASRAFLARI VE FASI

Mal/Hizmet’in teslimat masraflar Alc'ya aittir. Satc’nn, websitesinde teslimat cretinin kendisince karlanacan beyan etmise, teslimat masraflar Satc’ya ait olacaktr. Maln teslimat; Satc’nn stokunun msait olmas ve demenin gereklemesinden sonra taahht edilen srede yaplr. Satc Mal/Hizmet’i, Alc tarafndan Mal/Hizmet’in sipari edilmesinden itibaren 30 (otuz) gn iinde teslim eder ve bu sre iinde yazl bildirimle ek 10 (on) gnlk sre uzatm hakkn sakl tutar. Herhangi bir nedenle Ac tarafndan Mal/Hizmet bedeli denmez veya yaplan deme banka kaytlarnda iptal edilir ise, Satc Mal/Hizmet’in teslimi ykmllnden kurtulmu kabul edilir.

MADDE 6 - ALICININ BEYAN VE TAAHHTLER

Alc, Websitesinde yer alan szleme konusu rnn temel nitelikleri, sat fiyat ve deme ekli ile teslimata ilikin olarak Satc tarafndan yklenen n bilgileri okuyup bilgi sahibi olduunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiini beyan eder. Alclar Tketici sfatyla talep ve ikayetlerini yukarda yer alan Satc iletiim bilgilerinin salad kanallarla ulatrabilirler.

Alc, ibu Szleme’yi ve n Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli szlemelerin akdinden nce Satc tarafndan tketiciye verilmesi gereken adres, siparii verilen rnlere ait temel zellikler, rnlerin vergiler dahil fiyat, deme ve teslimat bilgilerini de doru ve eksiksiz olarak edindiini teyit etmi olur.

Alc’nn, Szleme konusu Mal/Hizmet’i teslim almadan nce muayene edecek tahrip olmu, krk, ambalaj yrtlm vb. hasarl ve aypl Mal/Hizmeti kargo irketinden teslim almas halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. Alc tarafndan kargo irketi grevlisinden teslim alnan Mal/Hizmet’in hasarsz ve salam olduu kabul edilecektir. Teslimden sonra Mal/Hizmet’in sorumluluu ve hasarlar Alc'ya aittir. Mal/Hizmet’in tesliminden sonra Alc'ya ait kredi kartnn Alc'nn kusurundan kaynaklanmayan bir ekilde yetkisiz kiilerce haksz veya hukuka aykr olarak kullanlmas nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluunun mal/hizmet bedelini Satc'ya dememesi halinde, Alc kendisine teslim edilmi olmas kaydyla Mal/Hizmet’i 3 () gn iinde Satc'ya iade etmekle ykmldr. Bu halde teslimat giderleri Alc'ya aittir.

MADDE 7 - SATICININ BEYAN VE TAAHHTLER

Satc, Szleme konusu Mal/Hizmet’in Tketici Mevzuatna uygun olarak, salam, eksiksiz, siparite belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanm klavuzlar ile Alc’ya teslim edilmesinden sorumludur. Satc, mcbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olaanst durumlar nedeni ile szleme konusu rn sresi iinde teslim edemez ise, durumu Alc’ya mmkn olan en ksa srede bildirmekle ykmldr Szleme konusu Mal/Hizmet, Alc'dan baka bir kiiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kiinin teslimat kabul etmemesinden Satc sorumlu tutulamaz.

MADDE 8 – CAYMA HAKKI

Alc’nn hibir hukuki ve cezai sorumluluk stlenmeksizin ve hibir gereke gstermeksizin teslim ald veya szlemenin imzaland tarihten itibaren 7 (yedi) gn ierisinde mal veya hizmeti reddederek szlemeden cayma hakknn var olduunu ve cayma bildiriminin Satc’ya ulamas tarihinden itibaren Satc’nn mal geri alacan Satc taahht eder. Cayma hakk bildirimi ve szlemeye ilikin sair bildirimler satcya ait ve yukarda belirtilen satc iletiim bilgileri kanal ile gnderilebilecektir. DP, BU MESAFEL SATI SZLEMESNN TARAFI OLMADIINDAN DP’YE KARI CAYMA HAKKI KULLANILAMAZ VEYA BEDEL ADES TALEP EDLEMEZ.

Cayma hakknn kullanlmas iin bu sre ierisinde Satc’ya mevzuat hkmlerine uygun olarak bildirimde bulunulmas arttr. Cayma hakknn kullanlmas halinde: a) Alc’ya veya onun bildirdii yukarda bilgisi bulunan nc kiiye teslim edilen rnn iade edilmesi zorunludur. b) 7 (yedi) gnlk sre ierisinde iade edilecek rnlerin kutusu, ambalaj, varsa standart aksesuarlar varsa rnle birlikte hediye edilen dier rnleri eksiksiz ve hasarsz olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Cayma hakknn kullanlmasn ve bilginin ulamn takip eden 10 (on) gn ierisinde rn bedeli Alc’ya dedii ekilde iade edilir. rn Satc’ya iade edilirken, rn teslimi srasnda Alc’ya ibraz edilmi olan orijinal faturann da iade edilmesi gerekmektedir. ade kargo bedeli Satc’ya aittir. rnle beraber iade edilecek olan faturann iade blm doldurularak ve Alc tarafndan imzalanarak iade edilecektir.

MADDE 9 – CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAI HALLER

Cayma hakk aadaki hallerde kullanlamaz:

  • Cayma hakk sresi sona ermeden nce, Tketicinin onay ile hizmetin ifasna balanan hizmet szlemeleri
  • Fiyat borsa veya tekilatlanm dier piyasalarda belirlenen mallara ilikin szlemeler
  • Tketicinin istekleri veya aka onun kiisel ihtiyalar dorultusunda hazrlanan, nitelii itibariyle geri gnderilmeye elverili olmayan ve abuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geme ihtimali olan mallarn teslimine ilikin szlemeler
  • Tketici tarafndan ambalajnn alm olmas artyla, ses veya grnt kaytlarna, yazlm programlarna ve bilgisayar sarf malzemelerine ilikin szlemeler
  • Gazete, dergi gibi sreli yaynlarn teslimine ilikin szlemeler
  • Bahis ve piyangoya ilikin hizmetlerin ifasna ilikin szlemeler
  • Elektronik ortamda annda ifa edilen hizmetler ile tketiciye annda teslim edilen gayri maddi mallara ilikin szlemeler.

MADDE 10 - UYUMAZLIKLARIN ZM

Tketiciler, Satc ile sorunlar olursa, sorunu Satc’nn zememesi durumunda, rn bedeli 1.161,67 TL’ye kadar olan ilemlerle ilgili ikayet ve itiraz konularnda bavurularn rn satn aldklar veya ikametgahlarnn bulunduu yerdeki Tketici Sorunlar Hakem Heyeti’ne; rn bedeli 1.161,67 TL’nin zerinde olan ilemlerle ilgili ikayet ve itiraz konularnda bavurularn ise, rn satn aldklar veya ikametgahlarnn bulunduu yerdeki Tketici mahkemesine yapabileceklerdir.

01.08.2003 tarihli ve 25186 sayl Resmi Gazete’de yaymlanan Tketici Sorunlar Hakem Heyetleri Ynetmelii’nin 5. Maddesinin nc fkrasnda, bykehir statsnde bulunan illerde faaliyet gsteren il hakem heyetlerinin uyumazlklara bakmakla grevli ve yetkili olmalarna ilikin alt parasal snr 3.032,65 TL’dir.

MADDE 11 - MAL/HZMETN FYATI

Mal/hizmetin pein veya vadeli fiyat, peinat fiyat sipari formunda yer almakla birlikte, sipari sonu mail atlan rnek fatura ve rn ile birlikte mteriye gnderilen fatura ieriinde mevcut olan fiyattr. Satc veya Dou Planet tarafndan yaplan indirimler, kuponlar ve sair sat fiyatna yanstlr.

MADDE 11 - TEMERRD HAL VE HUKUK SONULARI

Alc, kredi kart ile yapm olduu ilemlerinde temerrde dmesi halinde kart sahibi bankann kendisi ile yapm olduu kredi kart szlemesi erevesinde faiz deyecek ve bankaya kar sorumlu olacaktr. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara bavurabilir; doacak masraflar ve veklet cretini Alc'dan talep edebilir ve her koulda Alc'nn borcundan dolay temerrde dmesi halinde, Alc, borcun gecikmeli ifasndan dolay Satc'nn oluan zarar ve ziyann demeyi kabul eder.

MADDE 12 – BLDRMLER ve DELL SZLEMES

bu Szleme tahtnda Taraflar arasnda yaplacak her trl yazma, Kanunda saylan zorunlu haller dnda, e-mail araclyla yaplacaktr. Alc, ibu Szleme’den doabilecek ihtilaflarda Satc’nn ve Dou Planet’in resmi defter ve ticari kaytlaryla, kendi veritabannda, sunucularnda tuttuu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kaytlarnn, balayc, kesin ve mnhasr delil tekil edeceini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamnda delil szlemesi niteliinde olduunu kabul, beyan ve taahht eder.

MADDE 13 - YRRLK

13 (on ) maddeden ibaret bu Szleme, Taraflarca okunarak, Alc tarafndan elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmi ve derhal yrrle girmitir.

SATICI[.]

ALICI